תקנון הגרלה

1. כללי:

בין התאריכים 1.3.2016-21.4.2016 תערוך פאן טראוולס ע.מ 209796242, מרח’ התמר, אלון שבות , מבצע שיווק קידום מכירות. המבצע יערך כמפורט בתקנון זה.

2. הגדרות:

למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

“החברה ו/או פאן טראוולס”– ע.מ פאן טראוולס, התמר , אלון שבות.

“הוראות ההגרלה” – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

“משתתף בהגרלה” – משתתף בהגרלה הוא העומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 4 שלהלן. 

“הפרסום” – החל מיום 7.4.2016 יתפרסמו מודעות המכריזות על ההגרלה ברשתות המדיה, בעיתונות וברשימת התפוצה האלקטרונית של פאן טראוולס.

“המבצע” – מבצע שיווק שיערך בין התאריכים 7.4.2016-31.5.2019

“הפרס” – זוג כרטיסי טיסה ללונדון ושלושה לילות במלון 4 כוכבים.

“זוכה בפרס” – משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו בסעיף 4 להלן, ששמו עלה בהגרלה.

“משתתף מהעבר” – משתתף שהיה באחד מתוכניות הקיץ של פאן טראוולס: “סאמר סקול לונדון דתי” , “סאמר סקול ניו יורק דתי” , “מחנה חולה על כדורגל”.

“נרשם” – נרשם לאחד מתוכניות הקיץ של עונה 2016 אשר שילם את תשלום המקדמה ומילא את כל הטפסים כנדרש.

“ועדת ההגרלה” – ועדת ההגרלה הכוללת את נציג עורך ההגרלה ו/או נציג/ה/ עוזר/ת לעורך ההגרלה והמפקח על ההגרלה.

“עורך ההגרלה” – פאן טראוולס , ומנהלה, עוזר עורך ההגרלה, מר גילעד סולטר.

“מוקד המבצע” – מוקד המבצע שבו ימצא התקנון ושאליו ניתן להתקשר לברורים ושאלות בטלפון 02-6723799 ואשר מענו במשרדי החברה ברח’ התמר אלון שבות, כאשר שעות פעילות עוזר עורך ההגרלה הן בימים א’-ה’ בין השעות 09:30-17:00 (בתיאום מראש)

“המפקח” – המפקח על ההגרלה הינו משרד עו”ד אמיר שניידר, שכתובתו קרמניצקי 14, תל אביב.

“תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

“בן משפחה” – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

3. תקופת המבצע:

המבצע, אשר הפרסום הראשון עליו יהיה ב7.4.2019 ובדרכים אשר מצוינים בסעיף 4 להלן :

יערך החל מיום 7.4.2016 (משעה 09:00 ואילך) וכלה ביום 31.5.2016 (עד לשעה 17:00).

4. התנאים להשתתפות בהגרלה ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בהגרלה מותרת לאזרחי מדינת ישראל בני 12 ומעלה ו/או מי שהינו תושב קבע ו/או תושב ארעי ו/או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמעותם בחוק הכניסה לישראל התשי”ב – 1952, לרבות תושבי השטחים, ולרבות בעלי דרכון דיפלומטי ו/או בעלי דרכון שירות, כמשמעותם בצו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ”ח – 1988, ולאלה בלבד.

הכניסה להגרלה תתאפשר בכמה דרכים:

1. השתתפות דרך הפרסום בפייסבוק:

השתתפות דרך הפייסבוק תהיה מותנת במתן לייק לעמוד של פאן טראוולס, תגובה ושיתוף למודעת הפרסום. פעולה זו תזכה את המשתתף בכרטיס הגרלה אחד.

2. השתתפות דרך הצטרפות לרשימת התפוצה של פאן טראוולס:

הצטרפות לרשימת התפוצה של פאן טראוולס על ידי מתן כתובת מייל ופרטים אישיים תזכה את המשתתף בכרטיס הגרלה אחד.

3. השתתפות למשתתף מהעבר:

א. כל משתתף מהעבר שהיה באחד מתוכניות הקיץ שלנו, שיפיץ את הסרטון של פאן טראוולס ל-10 קבוצות “וואצאפ” שבהם הוא חבר, בתוספת הערה אישית, וישלח לפאן טראוולס תמונת מסך של השיתופים למייל: hagrala@funtravels.co.il יזכה בחמש כרטיסי כניסה להגרלה (עבור כל עשר קבוצות “וואצאפ”).

ב. משתתף מהעבר שמעביר פרטים של חבר/ה אשר מעונינים לקבל פרטים עבור הרשמה לאחת מהתוכניות בקיץ 2016 של פאן טראוולס, וישלח לנו מייל עם פרטי ההתקשרות של חברו למייל: hagrala@funtravels.co.il יזכה בכרטיס הגרלה עבור כל חבר שהפנה שמעוניין לקבל פרטים על אחת מתוכניות הקיץ שלנו.

4. השתתפות לנרשמים לתוכניות הקיץ של פאן טראוולס:

נרשם לאחת מתוכניות הקיץ של החברה לקיץ 2016 אשר שילם את תשלום המקדמה עד לתאריך 31.5.2016 יזכה בעשרה כרטיסי כניסה להגרלה, עבור כל נרשם. (במידה ויש שני אחים שנרשמו, כל משתתף בנפרד זכאי לעשרה כרטיסי הגרלה)

5. הגרלה:

1. ההגרלה תיערך ביום 1.6.2016 באמצעות מחשב במשרד המפקח עו”ד אמיר שניידר ובנוכחות ועדת ההגרלה, ובה תתברר זהותו של הזוכה בפרס הראשון.

2. במועד ההגרלה, ייבחרו, לבד מהזוכה בפרס הראשון, חמישה זוכי “מילואים”, שידורגו על-פי סדר קדימויות לצורך קבלת הפרס הראשון. במקרה בו ייפסל הזוכה בהגרלה בשל אי-עמידה בכללים המפורטים בתקנון זה, תעבור זכותו לבא אחריו ברשימת זוכי המילואים.

3. מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות טלפונית או אלקטרונית. ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 36 שעות ממועד עריכת ההגרלה ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף 4 לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם.

4. נפסל הזוכה בפרס הראשון כאמור בסעיף קטן זה יחולו ההוראות הבאות: במידה ומועמד לזכייה בפרס לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בהגרלה, ינסה מוקד המבצע ליצור קשר עם הראשון ברשימת זוכי המילואים. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה והמשתתף השני וכן הלאה עד לקבלת זוכה אחר בפרס.

5. הפרס יימסר לזוכה במשרדי החברה במועד אשר לא יאוחר מאשר ה- 1.9.2016 והזוכה לאחר שזוהה כדין מתחייב לשתף פעולה עם מחלקת יחסי הציבור של החברה.

6. הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים שעלו בגורל יעשו בשעות בהן יפעל מוקד המבצע. כמו כן, מוקד המבצע ינסה ליצור קשר עם הזוכה לא פחות משלוש פעמים. תוצאות ההגרלה יפורסמו פעם אחת במודעה בפייסבוק. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם יפסל הזוכה החלופי וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס.

7. לאחר שייווצר קשר עם הזוכה, יזכה המשתתף בפרס על פי האמור בתקנון זה לעיל. הזוכה יקבל הודעה מיידית על זכייתו.

8. מובהר בזאת, כי משתתף זכאי לזכות בפרס אחד בלבד בהגרלה / במבצע.

9. פרסום פרטי הזוכה בפרס כאמור הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

6. פירוט הפרס:

1. הפרס לזוכה בהגרלה שתתקיים כאמור לעיל: טיסה זוגית ומלון 4 כוכבים לשלושה לילות בלונדון

2. הפרס הינו קבוע ואינו ניתן להחלפה, כך גם אין אפשרות להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.

3. הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

4. הזוכה ישלם עבור היטלים/מיסים הנדרשים על פי חוק.

5. במידה והזוכה מתחת לגיל 18, הזוכה מתחייב להתלוות עם מבוגר מעל גיל 18.

7. פיקוח:

1. ההגרלה תערך בפיקוח ובנוכחות המפקח שיהיה כאמור, עו”ד אמיר שניידר, או מי שהוא מינה לצורך כך.

2. המפקח יענה לפניות הציבור, בנוגע להוראות תקנון זה, ככל שתהיינה פניות כאלה.

8. אחריות:

1. התקנון יימצא במשרדי עוזר עורך ההגרלה ו/או במשרדי המפקח על ההגרלה. ניתן לעיין בתקנון זה בחלק הרלבנטי למבצע בתיאום מראש.

2. עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו, כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע ובהגרלה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

3. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך ההגרלה רשאי עפ”י שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לאישור המפקח על ההגרלה, לבטל את ההגרלה, או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. כל פעולה כאמור תחשב כתוספת לתקנון המבצע וההגרלה ותחייב כל משתתף במבצע ובהגרלה.

4. למען הסר ספק, לאף צרכן ו/או משתתף כלשהו בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למי מהם עקב פעולות כאמור.

5. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון המייל hagrala@funtravels.com יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

6. עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל עוזר עורך ההגרלה, ומי מטעמו, כך גם המפקח ו/או מי מעובדיו, לא יהיו אחראים באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

9. שונות:

1. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

2. עורך ההגרלה רשאי להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי הגרלה, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס ובלבד שיעשה זאת עד 7 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

3. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע וההגרלה, לרבות בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

5. למען הסר ספק יובהר, כי עורך המבצע יחויב אך ורק ע”פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

6. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורך ההגרלה ועובדיו כולל עוזר לעורך ההגרלה, על המפקח על ההגרלה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהן ובני משפחותיהם.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל